Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Koli Freetime Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, henkilötietolakia (10 ja 24 §) sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annettua lakia (7 §) sekä markkinoinnin lainsäädäntöä noudattaen.
Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste sisältää Koli Freetime Oy:n asiakasrekisterin kuvauksen, jossa asiakastietoa käsitellään lain vaatimuksen, yleisen tehtävän hoitamisen, asiakassuhteen hoitamisen sekä myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.

Rekisterinpitäjä

Koli Freetime Oy
Kopravaarantie 27
83950 Ahmovaara / Juuka

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tiina Kujamäki, toimitusjohtaja
koli@kolifreetime.fi
p. 010 322 3040

 

Rekisteröidyt
Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit.


Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Henkilöasiakkaat/matkustajat:
Henkilön etu- ja sukunimi, suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot (puhelinnumero, kotiosoite, sähköpostiosoite ja mahdollinen laskutusosoite), kielikoodi, sukupuoli ja kansalaisuus sekä lähtömaa. Majoittujan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai syntymäajat. Matkustajan matkustusasiakirjan numero, paitsi jos asiakas on Pohjoismaan kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa. Matkustajan majoitusliikkeeseen saapumis- ja lähtöpäivä ja majoittumisen tarkoitus.

Yritys/organisaatiokontaktit:
Organisaation kontaktihenkilö/henkilöiden tiedot henkilöasiakkaan mukaan, yritys/organisaatio, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite), www-sivuston osoitteet, yrityksen sijainti sekä kiinnostuksen kohteet yritysasiakaspalveluistamme tai tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot:
Palvelujen ja tuotteiden käyttö-, osto-, varaus- ja peruutustiedot. (varaushistoria ja tuleva). Tieto mistä palvelu on ostettu tai löydetty. Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot sekä laskutustiedot. Asiakaspalautteet ja yhteydenotot. Asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot esim. tiedot halutuista palveluista.

Myynti- ja markkinointitiedot
Lainsäädännön mukaiset suoramarkkinoinnin, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot. Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot. Palvelujen käyttöä koskevat tiedot kuten selailu- ja hakutiedot (evästeet). Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot. Tiedot asiakkaan ilmoittamista asioista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi turvallisesti ja saumattomasti (esim. liikuntarajoitteet, vammat, sairaudet…)

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen rekisterin ylläpitämisestä vastaavalle henkilölle tai käymällä henkilökohtaisesti toimipaikassa.

  • Tarkastusoikeus - Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen - Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  • Vastustamisoikeus - Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Suoramarkkinointikielto - Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
  • Poisto-oikeus - Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen, puhelimen tai sähköpostin kautta
 

Keräämiemme tietojen jakaminen ja luovuttaminen
Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Voimme siirtää henkilötietojasi palveluntarjoajille, jotka tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, kampanja-, kilpailu- ja arvontapalveluita sekä mielipide- ja markkinatutkimuspalveluita. Emme salli tällaisten palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Käsittelemme tietoja yhteistyökumppaniemme ja palveluntarjoajamme kanssa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
 

Kerättyjen tietojen säilyttäminen
Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua.

Tietoturva
Manuaalinen aineisto: Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Koli Freetime Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.
Sähköinen aineisto: Aineistoon on pääsy vain niillä henkilökunnastamme jotka tietoja tarvitsevat työtehtävissään. Aineiston käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden.


Muutokset tietosuojakäytäntöön
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Toivomme, että luet tämän selosteen säännöllisesti, jotta Sinulla on uusimmat tiedot tietosuojakäytänteistämme.